Privatumo politika

UAB FMĮ „MYRIAD CAPITAL“ Privatumo politika

Turinys

BENDROSIOS NUOSTATOS

UAB FMĮ „Myriad capital“ (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas, nesvarbu, ar bendraujate su mumis asmeniškai, elektroninėmis priemonėmis (pvz. naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine) ar kitu suderintu būdu.

Naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine, Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos
kiekvieną kartą, Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir/ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį,
mobilųjį telefoną, planšetę, ar kt.) naudojate.

Duomenys apie Duomenų valdytoją:

 • Įmonės kodas 304039352
 • Adresas korespondencijai: Upės g. 21, 08128 Vilnius
 • Tel.: +370 645 30102
 • El. p.: info@myriadcapital.lt
 • Tinklalapis https://www.myriadcapital.lt

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančią interneto svetainę sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis. Ateityje Privatumo politiką galime keisti, todėl skatiname Jus šią Privatumo politiką peržiūrėti periodiškai.

Duomenų valdytojo klientų ir/ar svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679) bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, taip pat kontroliuojančių institucijų nurodymų. Duomenų valdytojas taiko protingas technines ir administracines priemones tam, kad surinkti duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679.

INFORMACIJA, KURIĄ APIE JUS RENKAME

Tiesiogiai Jūsų pateikiami duomenys sudarant paslaugų teikimo sutartį:

1. Fizinio asmens renkami duomenys:

Duomenys apie fizinius asmenis: vardas; pavardė; asmens kodas; gimimo data ir vieta; pilietybė; mokesčių mokėtojo duomenys; telefono numeris; elektroninio pašto adresas; adresas; banko sąskaitos numeris; Politiškai paveikiamo asmens (PEP) statusas;

Identifikavimo duomenys: asmens dokumentų duomenys (asmens tapatybės kortelės (paso) numeris, išdavimo data, vieta, nuotrauka, parašas ir kiti duomenys); IP adresas; prisijungimo (suteiktos/sukurtos tapatybės patvirtinimo/nustatymo priemonės) duomenys bei kita naršymo informacija;

Duomenys apie užimtumo statusą: užimtumo statutas; darbovietės pavadinimas; adresas; veiklos sritis;

Duomenys apie finansinį raštingumą: išsilavinimas; investavimo žinios ir patirtis;

Duomenys apie finansus: metinės pajamos; grynojo turto vertė; likvidaus turto vertė; turto kilmė; finansinė būklė (pajamos, turtas, jo rūšys ir vertė; turimi finansiniai įsipareigojimai); ketinama investuoti suma; dalykinių santykių tikslas; investavimo tikslai ir poreikiai;

Duomenys apie šeiminę padėtį: duomenys apie sutuoktinį; šeiminė padėtis; išlaikomų asmenų skaičius.

2. Juridinio asmens renkami duomenys:

Duomenys apie atstovus: vardas; pavardė; asmens kodas; gimimo data rezidavimo šalis; pilietybė; telefono numeris; elektroninio pašto adresas; pareigos; Politiškai paveikiamo asmens (PEP) statusas;

Duomenys apie akcininkus ir tikruosius naudos gavėjus: vardas; pavardė; pilietybė; registracijos adresas; asmens kodas; gimimo data; mokesčių mokėtojo numeris (naudos gavėjo); Politiškai paveikiamo asmens (PEP) statusas.

Tiesiogiai Jūsų pateikiami duomenys, kai kandidatuojate į UAB FMĮ „Myriad Capital“ pozicijas:

Asmens duomenys: vardas; pavardė; miestas; telefono numeris; elektroninio pašto adresas;

Duomenys apie darbo patirtį: išsilavinimas; darbo patirtis ir susiję dokumentai; buvusio darbdavio rekomendacijos; darbo sritys;

Identifikavimo duomenys: IP adresas ir kita naršymo informacija, jei aplikacija pateikta elektroniu būdu.

Mes nerenkame specialių kategorijų duomenų, atskleidžiančių asmens rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, duomenų apie lytinį gyvenimą ar lytinę orientaciją.

TIKSLAI, KURIAIS RENKAME IR NAUDOJAME INFORMACIJĄ

Mes renkame ir naudojame Jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikiate Jūs pats, arba, kuriuos gauname iš kitų šaltinių šiais tikslais:

Nustatyti asmens tapatybę ir susisiekti: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, telefono numeris ir kiti kontaktiniai duomenys;

Vykdyti pinigų plovimo prevencijos reikalavimus: 1. Fiziniams asmenims: tapatybės nustatymo duomenys; užimtumo statusas, darbovietės duomenys, einamos pareigos ir veiklos sritis, PEP statusas, patikra dėl sankcijų atitikmenų; piniginių lėšų ir turto kilmė; ryšys su Lietuva; 2. Juridiniams asmenims: akcininko bei naudos gavėjo (-ų) duomenys;

Vykdyti finansinių priemonių rinkų reikalavimus: išsilavinimas; investavimo žinios ir patirtis; duomenys apie finansus;

Vykdyti įstatymų ir sudarytų sutarčių reikalavimus: pateikti Jums informaciją (pvz. pranešimą apie įvykdytą pavedimą, ataskaitą); atsakyti į Jūsų paklausimus; siųsti svarbius pranešimus (pvz. apie politikų, įkainių pakeitimą) – naudojame Jūsų kontaktinius duomenis, taip pat išsiųstų, gautų pranešimų duomenis;

Apsaugoti teisėtus mūsų interesus:

 • laikytis taikytinos teisės, taisyklių, reglamentų, kodeksų nuostatų reikalavimų;
 • laikytis Lietuvos ir užsienio institucijų (pvz. Lietuvos banko, teisėsaugos institucijų), teismų reikalavimų;
 • išsiaiškinti ar imtis veiksmų prieš klientus, kurie pažeidžia mūsų taisykles ir/ar sutartis, užsiima neteisėta
  veikla;

Užtikrinti paslaugų teikimą nuotoliniu būdu: įrašomi pokalbiai telefonu bei elektroninė komunikacija. Šiuo tikslu naudojame telefono numerį, elektroninio pašto adresą; IP adresą ir kitus Jus identifikuojančius duomenis, pokalbio turinį, trukmę, laiką ir kitus techninius duomenis;

Tiesioginės rinkodaros: kad pateiktume informaciją (telefonu, elektroniniu paštu ar pan.) apie finansinių priemonių rinkos naujienas, įskaitant mūsų ar mūsų partnerių pasiūlymus (pvz. investavimo idėjas), atliktus tyrimus ir pan., mes renkame ir naudojame Jūsų vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą. Jei nesutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslu, prašome nedelsiant informuoti elektroninio pašto adresu info@myriadcapital.lt.

IŠ KUR GAUNAME INFORMACIJĄ

Asmens duomenis pirmiausia gauname iš Jūsų, t.y. Duomenų subjekto, tačiau galime gauti iš kitų šaltinių:

 • Finansų įstaigų;
 • Lietuvos banko, VĮ Registrų centro, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, teisėsaugos institucijų, kitų registrų bei valstybės institucijų;
 • Iš fizinių asmenų, kai jie pateikia sutuoktinių, vaikų, kitų giminystės ar svainystės ryšiais susijusių asmenų, bendraskolių, laiduotojų, užtikrinimo priemonių davėjų ir pan. duomenis;
 • Iš mums skirtų dokumentų, pateiktų vykdant sutartinius ar teisės aktų reikalavimus;
 • Iš juridinių asmenų, kai esate šių asmenų atstovas, darbuotojas, steigėjas, akcininkas, sutarties šalis ir pan.;
 • Partnerių ar kitų juridinių asmenų, kurie dalyvauja Jums teikiant paslaugas;

TEISĖ GAUTI IR NAUDOTI INFORMACIJĄ

Duomenų valdytojo teisė rinkti ir naudoti asmens duomenis grindžiama vienu ar keliais pagrindais:

 • Teisės aktų nustatytos pareigos (pvz. Finansinių priemonių rinkų įstatymas; Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas);
 • Ketinama sudaryti ar sudaryta sutartis dėl paslaugų, kurioms teikti reikalinga gauti ir naudoti asmens duomenis, teikimo;
 • Jūsų sutikimas;
 • Mūsų teisėtų interesų apsauga:
  • pareikšti pretenzijas, ieškinius, kitus reikalavimus, atlikti kitus teisėtus veiksmus, siekiant išvengti nuostolių ar juos sumažinti;
  • siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę; užtikrinti veiklos nuoseklumą, tęstinumą, taip pat atitikimą Jūsų lūkesčiams

Jei nepateiksite ar pateiksite ne visus asmens duomenis, būtinus sudaryti ir/ar vykdyti susitarimą, ar kurių
pateikimas numatytas teisės aktuose ar sutartyje, mes negalėsime Jums suteikti paslaugų.

KAM GALIME ATSKLEISTI JŪSŲ INFORMACIJĄ

Jūsų asmens duomenis teikiame laikydamiesi teisės aktų reikalavimų. Asmens duomenys gali būti perduoti:

 • Finansinių priemonių prekybos vietoms, finansų maklerio įmonėms, centriniams ar vietiniams finansinių priemonių saugotojams (depozitoriumams), valdymo įmonėms, kurių valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (fondų) vienetų įsigyjate ar perleidžiate, emitentams, kurių išleidžiamų FP įsigyjate, kitiems subjektams, dalyvaujantiems teikiant paslaugas, susijusias su finansinėmis priemonėmis (pvz. dividendus, palūkanas išmokantiems subjektams);
 • Lietuvos bankui, Finansinių nusikaltimų vykdymo tarnybai , VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“, notarams, antstoliams, teismams ir kitiems subjektams, kurie turi teisės aktų nustatytus įgaliojimus ir juos pagrindžia;
 • UAB „Creditinfo Lietuva“;
 • Įmonėms, teikiančioms pranešimų siuntimo, tiesioginės rinkodaros, renginių organizavimo ir susijusias paslaugas;
 • Mūsų profesiniams patarėjams, auditoriams;
 • Tretiesiems asmenims, kiek tai susiję su mūsų verslo pardavimu, reorganizavimu ar panašiais verslo pokyčiais (pvz., potencialiems pirkėjams, profesiniams patarėjams);

Įsipareigojame neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, jei yra Jūsų sutikimas ir/ar teisės aktų nustatytais privalomais atvejais, teisės aktų ir/ar sutarčių numatytiems subjektams (pvz. Lietuvos bankas) ir tvarka.

KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ INFORMACIJĄ

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Visgi, informacijos perdavimo internetu, elektroniniu paštu ar mobiliuoju ryšiu saugumas gali būti neužtikrintas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Duomenų valdytojo, todėl primename, kad nors ir imamės veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Asmens duomenų tvarkymui taip pat pasitelkiame šiuos duomenų tvarkytojus: prieglobos, debesijos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančias įmones, dokumentų archyvavimo paslaugas teikiančias įmones, reklamos ir rinkodaros paslaugas teikiančias įmones, programinę įrangą kuriančias, teikiančias, palaikančias ir vystančias įmones, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančias įmones, ryšio paslaugas teikiančias įmones, konsultacijas teikiančias įmones, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančias ir paslaugas teikiančias įmones;

SAUGOJIMO TERMINAS

Jūsų duomenis saugosime ne ilgiau negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato tesiės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas; taip pat tiek kiek būtina dokumentų archyvavimo tikslais.

Mes siekiame nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus, saugome tik aktualią informaciją. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti.

JŪSŲ TEISĖS

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais.

Jei nebenorite, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, galite rašyti elektroninį laišką adresu info@myriadcapital.lt arba skambinti telefonu +370 645 30102, ir nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir/arba kad nebūtų taikomas tik automatizuotas, jūsų asmens duomenų tvarkymas, nenurodydami nesutikimo motyvų.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu vienu iš šių būdų: įteikiant tiesiogiai ar paštu adresu: Upės g. 21, Vilnius; el. paštu: info@myriadcapital.lt.

Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar motyvuotai atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai asmens duomenų tvarkymo pareiga numatyta taikytinuose Europos Sąjungos ar Lietuvos teisės aktuose, taip pat įstatymų numatytais atvejais, kai reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR PRODUKTAI MŪSŲ SVETAINĖSE

Duomenų valdytojo interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

SLAPUKAI

Kartu su kitomis komercinėmis svetainėmis, mūsų svetainė naudoja standartinę technologiją vadinamą „slapukais“ (angl. „Cookies“) (žr. paaiškinimą žemiau, „Kas yra slapukas?“) rinkti informaciją apie tai, kaip yra naudojama mūsų svetainė. Slapukų surinkta informacija gali apimti apsilankymo datą ir laiką, peržiūrėtus puslapius, praleistą laiką mūsų svetainėje, ir svetaines aplankytas prieš ir iš karto po mūsų svetainės. Mes naudojame žemiau nurodytus slapukus:

Mes naudojame žemiau nurodytus slapukus:

 • techniškai reikalingus: jie reikalingi eksploatuojant svetainę, siekiant užtikrinti sėkmingą ir saugų prisijungimą bei Paslaugų teikimą;
 • funkcinius: prisiminti ir atpažinti, kai Jūs lankotės šioje svetainėje ir Jūsų pasirinktus pasirinkimus bei nustatymus automatizuotam svetainės personalizavimui;
 • analitinius: sekti Jūsų naršymo įpročius ir sukurti profilį kaip Jūs naudojatės svetaine (apsilankymų skaičius, peržiūrėti puslapiai, apsilankymo laikas ir t.t.) ir naudotis šia informacija tobulinant svetainę bei siekiant ją padaryti kuo efektyvesnę, pavyzdžiui, kad Jūs galėtumėte lengvai rasti to ko ieškote;
 • tikslinius: rinkti konkrečius duomenis apie Jūsų elgesį (interesus, pasirinkimus ir t.t.), siekiant užtikrinti tinkamus ir tikslinius sprendimus ar informaciją Jums.

Aukščiau paminėti slapukai bus arba sesijos slapukai, arba nuolatiniai slapukai:

 • Sesijos slapukai. Sesijos slapukai naudojami tik per interneto sesiją. Jie išnyksta iš Jūsų įrenginio, kai Jūs uždarote savo naršyklę arba išjungiate įrenginį.
 • Nuolatiniai slapukai. Nuolatiniai slapukai lieka Jūsų įrenginyje po to, kai Jūs uždarote savo naršyklę ar išjungiate įrenginį.
Slapuko pavadinimas Slapuko tikslas Renkami duomenys Ar duomenys perduodami trečiosioms šalims? Kiek laiko saugomas slapukas?
_fbp Naudojamas Facebook, vartotojo atpažinimui. Unikalus ID numeris Taip 2 valandos
_ga Naudojamas Google Analytics, vartotojo atpažinimui. Unikalus ID numeris Taip 2 metai
_gat Naudojamas Google Analytics, užklausų dažnumo matavimui. Skaitinė reikšmė (“1”) Taip 1 minutė
_gcl_au Naudojamas Google AdSense, vartotojo atpažinimui. Unikalus ID numeris Taip 3 mėnesiai
_gid Naudojamas Google Analytics, vartotojo atpažinimui. Unikalus ID numeris Taip 1 diena
agreeCookiePolicy Naudojamas atpažinimui, ar vartotojas paspaudė sutikimo mygtuką slapukų pranešime Skaitinė reikšmė (“1”) Ne 1 metai
pll_language Naudojamas pasirinktos svetainės kalbos atpažinimui kalba (“lt” arba “en”) Ne 1 metai

Kas yra slapukas?
Slapukai yra raidiniai skaitmeniniai identifikatoriai, kuriuos mes teikiame ir saugome Jūsų įrenginyje per Jūsų naršyklę, įrašų saugojimo tikslais. Kai kurie slapukai leidžia Jums lengviau naršyti mūsų svetainėje, o kiti naudojami pagreitinti prisijungimo procesą ar leisti mums sekti Jūsų veiklą mūsų svetainėje (žr. mūsų naudojamų slapukų aprašymą aukščiau). Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti aboutcookies.org.

Trečiųjų šalių slapukai
Mes naudojame trečiųjų asmenų slapukus peržiūrėti mūsų svetainės statistiką, pavyzdžiui, „Google Analytics“. Norėdami atsisakyti „Google Analytics“, eikite į: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Mes naudojame šias priemones, kad padėtų mums gerinti mūsų Paslaugas, veikimą ir svetainės lankytojų patirtį. Šie subjektai gali naudoti slapukus ir kitas sekimo technologijas teikiant savo paslaugas. Šie tretieji asmenys gali rinkti Jūsų įrenginio ID, IP adresą ar kitą informaciją apie Jūsų naudojimąsi Paslaugomis, kaip dalį jų mums teikiamos analitikos.

Kas jeigu nenorite slapukų?
Atidarant mūsų svetainę Jums bus suteikta galimybė sutikti, kad mes galėtume patalpinti slapukus ir kitus panašius duomenis į Jūsų įrenginį, kaip tai paaiškinta aukščiau. Jeigu Jūs norite pašalinti esamus slapukus iš savo įrenginio, Jūs tai galite padaryti naudojant savo naršyklės nustatymus. Jei norite blokuoti tolimesnį slapukų talpinimą Jūsų įrenginyje, Jūs taip pat tai galite atlikti savo naršyklės nustatymuose.
Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad jei Jūs nesutinkate naudoti slapukų, ar ištrinate, ar blokuojate juos, tai turės įtakos Jūsų naršymo patirčiai, kadangi dalis svetainės gali nebeveikti. Mūsų sistema pateiks slapukus, kai tik Jūs sutiksite, nebent Jūs nustatėte naršyklės nustatymus blokuoti slapukus.

Kaip apie kitas svetaines jungiančias mūsų svetainę?
Ši svetainė gali talpinti nuorodas į kitų bendrovių ar asmenų svetaines, kurioms nėra taikoma ši politika. Mes nesame atsakingi už šių svetainių taikomą praktiką, nei už informaciją ar turinį jose. Mes nesame atsakingi ir neatsakome už jokį Jūsų asmens duomenų tvarkymą tose svetainėse. Prašome remtis atitinkamų trečiųjų šalių privatumo politika dėl informacijos apie asmens duomenų tvarkymą ir apie jų naudojamus slapukus.

KAIP JŪS GALITE SUSIPAŽINTI IR IŠTAISYTI SAVO ASMENS DUOMENIS?

Jei turite kokių nors klausimų, susijusių su aukščiau minėtų Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, galite pateikti mums užklausą siunčiant el. laišką adresu info@myriadcapital.lt ir mes atsakysime į Jūsų užklausą kaip galime greičiau. Jūs taip pat galite prašyti susipažinti ar sunaikinti, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis.

MŪSŲ PRIVATUMO POLITIKOS KEITIMAS

Esant poreikiui, laikas nuo laiko mes galime keisti šią Privatumo politiką, atsižvelgdami į taikomų įstatymų ir teisės aktų ar kitų mums taikomų reikalavimų pasikeitimus, technologijų pokyčius ar mūsų verslo pokyčius. Visi mūsų Privatumo politikos pokyčiai bus skelbiami svetainėje.
Mes galime keisti šią Privatumo politiką be išankstinio pranešimo apie papildymus ar pakeitimus. Jūsų tęstinis naudojimasis svetaine reikš Jūsų sutikimą su atnaujinta politika.

KOKIAS SAUGUMO PRIEMONES MES NAUDOJAME?

Mes esame susirūpinę dėl Jūsų informacijos konfidencialumo. Mes įgyvendiname įvairias technines ir organizacines saugumo priemones siekiant apsaugoti Jūsų informaciją. Atsiminkite, kad nors mes siekiame suteikti pagrįstą saugumą mūsų tvarkomai informacijai, jokios priemonės nėra visiškai saugios ir negali garantuoti apsaugą nuo visų galimų saugumo pažeidimų bet kuriuo metu.

Kaip Jūs galite susisiekti su mumis?
UAB FMĮ „Myriad capital“
Juridinio asmens kodas: 304039352
Registracijos adresas: Liepyno g. 25A, Vilnius
Adresas korespondencijai: Upės g. 21, Vilnius
El. paštas: info@myriadcapital.lt

Nežinote nuo ko pradėti?

Užsiregistruokite finansų maklerio konsultacijai